preskoči na sadržaj

Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek

 > Naslovnica
Vijesti

N A T J E Č A J

Autor: Vesna Gilih, 29. 6. 2020.

Temeljem čl. 93. Statuta Poljoprivredne i veterinarske škole  Osijek i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja  Republike Hrvatske o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./21. od 22 svibnja 2020., Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za upis učenika u I. razred za 2020./21. školsku godinu

Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek upisivat će učenike u I. razred kako slijedi:

 

Program

Trajanje godina

Broj

odjela

Broj učenika

 1. Agrotehničar

4

1

24

 1. Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

4

0,5

12

 1. Poljoprivredni tehničar vrtlar

4

0,5

12

 1. Veterinarski tehničar

4

1

24

 1. Cvjećar

3

0,33

8

 1. Vrtlar

3

0,33

8

 1. Mahaničar poljoprivredne mehanizacije

3

0,33

8

UKUPNO

 

4

96

 

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s Odlukom o upisu učenika u I.razred srednje škole u školskoj godini 2020./21. i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine broj 49/2015. i 47./17.).

 

Učenici se na temelju ovog natječaja prijavljuju i upisuju u I. razred elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr (NISpuSŠ).

 

Pravo upisa u prvi razred imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima.

 

Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

 

U prvi razred mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje stariji od 18 godina.

 

U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

 

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2019./2020. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Kandidati koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici  www.upisi.hr.

Kandidati koji se žele upisati u I. razred u školskoj godini 2020./2021., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Postupak priznavanja završenog osnovnog obrazovanja u inozemstvu za učenike koji se upisuju u Poljoprivrednu i veterinarsku školu Osijek provodi Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek.

Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije može se upisati kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 

 1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;
 2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;
 3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;
 4. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;
 5. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;
 6. ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;
 7. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj azila;
 8. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

 

Kandidat strani državljanin iz zemalja izvan Europske unije, koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta može se upisati kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca.

 

Godišnji trošak školovanja učenika, stranog državljanina iz zemlje izvan Europske unije, koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta iznosi 3.820,00 kuna.

 

UPISNI ROKOVI

 

Učenici se prijavljuju za upis i upisuju u I. razred Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek  u šk.god. 2020./21. u:

-  ljetnom roku

-  jesenskome  roku te

-  naknadnom roku ( nakon jesenskog upisnog roka )

 

LJETNI UPISNI ROK

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav

 1. 6. 2020.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

   13. 7. 2020.

Početak prijava obrazovnih programa

 8. 7. 2020.

Završetak prijave učenika koji zahtijevaju provjeru znanja stranog jezika

   12. 7. 2020.

Provođenje provjere znanja stranog jezika te unos rezultata

 

13. 7. 2019.

u 9 sati

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

13. 7. 2020.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

 1. 6. - 8. 7. 2020.

 

Unos prigovora na unesene  ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

20. 7. 2020.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

21. 7. 2020.

Završetak prijava  obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

22. 7. 2020.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima u osnovnoj školi, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

24. 7. 2020.

Objava konačnih ljestvica poretka

25. 7. 2019.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek (liječnička svjedodžba medicine rada, liječnička potvrda nadležnog školskog liječnika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis).

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred  Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek (upisnice)

Navedene dokumente donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem na e-adresu: ured@ss-poljoprivredna-veterinarska-os.skole.hr

 

 

 

27. - 28. 7. 2019.

 od 8 do 14 sati

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok

 1. 8. 2020.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski rok

12. 8. 2020.

 

JESENSKI UPISNI ROK

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21. 8. 2020.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

24. 8. 2020.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21. 8. 2020.

Završetak prijave učenika koji zahtijevaju provjeru znanja stranog jezika

24. 8. 2020.

Provođenje provjere znanja stranog jezika te unos rezultata

25. 8. 2020.

u 10 sati

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata  s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

27. 8. 2020.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

28. 8. 2020.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima u osnovnoj školi, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

31. 8. 2020.

Objava konačnih ljestvica poretka

 1. 9. 2020.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada, liječnička potvrda nadležnog školskog liječnika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u Poljoprivrednu i veterinarsku školu Osijek

Navedene dokumente donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem na e-adresu: ured@ss-poljoprivredna-veterinarska-os.skole.hr

 

2. 9. 2020.

 

od 8 do 14 sati

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka

     3. 9. 2020.

 

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

LJETNI UPISNI ROK

 

Opis postupaka

Datum

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

8. 6. – 26. 6. 2020.

Registracija  kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

8. 6. – 26. 6. 2020

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

   8. 6. – 29.6.

         2020

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

8. 6. – 29. 6.

2020.

Zatvaranje mogućnosti odabira kandidata

29. 6. 2020.

Po potrebi provođenje provjere znanja stranog jezika

 1. 7. 2020.

u 10 sati

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

 3. 7. 2020.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

 8. 7. 2020.

 

JESENSKI UPISNI ROK

Opis postupaka

Datum

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

17. 8.- 19.8. 2020.

Registracija  kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

17. 8. – 19.8. 2020.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

17. 8.- 19.8. 2020.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

17. 8. - 19.8. 2020.

Zatvaranje mogućnosti odabira kandidata

19. 8. 2020.

Po potrebi provođenje provjere znanja stranog jezika

20. 8. 2020.

u 10 sati

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21. 8. 2020.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

21. 8. 2020.

 

Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka kandidata u NISpuSŠ-u, dostave liječničke svjedodžbe medicine rada odnosno liječničke svjedodžbe školskog liječnika te dostave dokumenata temeljem kojih su ostvarili dodatna prava za upis kandidat ostvaruje pravo upisa u I. razred u školskoj godini 2020./2021. u Poljoprivrednu i veterinarsku školu Osijek.

Kandidati su obvezni u Poljoprivrednu i veterinarsku školu Osijek dostaviti dokumente u predviđenim rokovima, što škola zatim potvrđuje u NISpuSŠ-u.

Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda.

 

Navedeni dokumenti mogu se donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem (skenirani ili slikani) na e-adresu Škole: ured@ss-poljoprivredna-veterinarska-os.skole.hr

Kandidati koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

Kandidat svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u Poljoprivrednu i veterinarsku školu Osijek u utvrđenim rokovima.

Nakon što kandidat potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga u Poljoprivrednu i veterinarsku školu Osijek , kandidat je upisan u I. razred u školskoj godini 2020./2021. Ako kandidat zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

 

Roditelj/skrbnik može donijeti upisnicu osobno u Poljoprivrednu i veterinarsku školu Osijek ili je dostaviti elektroničkim putem (skeniranu ili slikanu) na e-adresu: ured@ss-poljoprivredna-veterinarska-os.skole.hr

Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati

NAKNADNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA ROKA

Kandidati koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku za upis u Poljoprivrednu i veterinarsku školu Osijek u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom (tj. odobrenim planom upisa za Poljoprivrednu i veterinarsku školu Osijek).

U navedenom slučaju kandidati za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine broj 49/2015. i 47/17.) te natječajem Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek .

Kandidati se za upis u naknadnome roku Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi Osijek  mogu prijaviti od 4. do 21. rujna 2020. (od 8,00 – 15,00 sati).

Upisno povjerenstvo Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek , o upisu kandidata u naknadnome roku, odlučuje temeljem pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

ELEMENTI I KRITERIJI ZA IZBOR UČENIKA

 

 

 1. ZAJEDNIČKI ELEMENT

 

Zajednički element vrednovanja za upis obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta (opći uspjeh) na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Za upis kandidata u programe/zanimanja:

 •  

vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

 1. Hrvatski jezik
 2. Matematika
 3. Prvi strani jezik
 4. Biologija
 5. Kemija
 6. Tehnička kultura

 

POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR VRTLAR

vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

 1. Hrvatski jezik
 2. Matematika
 3. Prvi strani jezik
 4. Biologija
 5. Tehnička kultura
 6. Likovna kultura

VETERINARSKI TEHNIČAR

vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

 1. Hrvatski jezik
 2. Matematika
 3. Prvi strani jezik
 4. Biologija
 5. Kemija
 6. Geografija

 

CVJEĆAR, MEHANIČAR POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, VRTLAR

vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

 1. Hrvatski jezik
 2. Matematika
 3. Prvi strani jezik

 

 

 

 MINIMALNI BODOVNI PRAG

Škola nije utvrdila minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja.

 1. DODATNI ELEMENT

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.

Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

– na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju;

– na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava.

Kandidatu se  vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja

 Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:

• natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika;

• natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Biologija i kemija, a za program poljoprivredni tehničar vrtlar biologija i tehnička kultura

• natjecanju iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koje je provedeno u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i to za programe: agrotehničar  i poljoprivredni tehničar fitofarmaceut iz natjecanja u kategoriji TEHNIČKA KULTURA, poljoprivredni tehničar vrtlar natjecanje iz KEMIJE, a za veterinarske tehničare natjecanje iz GEOGRAFIJE.

 

Vrednuju se i boduju rezultati kandidata postignutih na državnim natjecanjima iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo te međunarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, a prema sljedećoj tablici:

 

Državna/međunarodna natjecanja

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis)

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

4 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

3 boda

Treće osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

2 boda

Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu

1 bod

 

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na sportskim natjecanjima

 Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnoga prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, a pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga športskog saveza.

Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS).

Natjecanja školskih
sportskih društava

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto

3 boda

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto

2 boda

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili treće mjesto

1 bod

 

 

 1. POSEBAN ELEMENT

 

 Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha:

– kandidata sa zdravstvenim teškoćama;

– kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima;

– kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine;

–Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, kandidatu će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga prava koje je za njega najpovoljnije.

Vrednovanje uspjeha kandidata sa zdravstvenim teškoćama

Kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat obvezno prilaže stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za program/zanimanje.

Vrednovanje uspjeha kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Kandidat živi u otežanim uvjetima obrazovanja koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi ako:

– živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti;

– živi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama;

– živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji uređuje socijalnu skrb i posjeduje rješenje ili drugi upravni akt o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi;

– mu je jedan roditelj preminuo;

– je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb.

Za ostvarenje prava kandidat prilaže:

– liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;

– potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja;

– potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;

– ispravu iz matice umrlih ili smrtni list

– potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi.

Vrednovanje uspjeha kandidata na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Kandidatu za upis koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli nepovoljno utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge.

 

ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Za upis u programe: agrotehničar, poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, veterinarski tehničar, vrtlar i mehaničar poljoprivredne mehanizacije potrebna je liječnička svjedodžba medicine rada, a za programe cvjećar i poljoprivredni tehničar vrtlar  potrebna  je liječnička svjedodžba školskog liječnika   prema jedinstvenom popisu zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole.

Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda.

 

UČENJE STRANIH JEZIKA U ŠKOLI:

 

Strani jezici koji se uče u Školi su engleski jezik ili njemački jezik.

Učenici koji u osnovnoj školi nisu učili engleski ili njemački jezik podnose pisani zahtjev za provjeru znanja iz jednog od navedenih jezika, a upisno povjerenstvo će provjeriti znanje kandidata i o tome sastaviti zapisnik.

Provjera znanja stranog jezika održat će se  u rokovima navedenim  pod UPISNI ROKOVI

 

 

KLASA:034-01/20-03/1                               UPISNO POVJERENSTVO

URBROJ:2158/45-20-01-1

Osijek, 23 . lipnja 2020.
UPISI 2020./2021.

   

   

 

KAKO DO NAS...

 

SATNICA ZVONJENJA

SAT     VRIJEME
1. 8.00-8.45
2. 8.50-9.35
3. 9.40-10.25
4. 10.40-11.25
5. 11.30-12.15
6. 12.20-13.05
7./0. 13.10-13.55
1. 14.00-14.45
2. 14.50-15.35
3. 15.40-16.25
4. 16.40-17.25
5. 17.30-18.15
6. 18.20-19.05
 
Dokumenti
MALA ANKETA
Koje jabuke najviše voliš?

CMS za škole logo
Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek / Jadrovska 20, HR-31000 Osijek / ss-poljoprivredna-veterinarska-os.skole.hr / ured@ss-poljoprivredna-veterinarska-os.skole.hr
preskoči na navigaciju